Etalagebenen

Privacystatement

Versie maart 2020

Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met deze privacy statement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of door een account op deze website aan te maken. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. We verzamelen daarbij jouw IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website. Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden en op basis van diverse rechtsgronden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:

 • jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;

 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;

 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. afhandeling van de betaling, het afleveren van goederen en/of correspondentie over de uitvoering van de overeenkomst;

 • je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken op onze website;

 • met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;

 • de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;

 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;

 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;

 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Cookies
Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. Daarmee is jouw apparaat te herkennen tijdens je bezoek en bij een vervolgbezoek.

Typen cookies

 1. Noodzakelijke cookies: Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat je van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website 'onthouden' door een cookie te plaatsen. Zonder cookies word je elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.

 2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik: er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina's je bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

 3. Voor overige cookies is het noodzakelijk om toestemming te vragen, waaronder tracking cookies. Deze kunnen door ons of door derden geplaatst worden.

 

Cookies op www.chronischzorgnet.nl

Type 1

 

 

Type 2
Www.chronischzorgnet.nl verzamelt gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met het product Analytics, waarvoor met het bedrijf Google een bewerkersovereenkomst is afgesloten. Er worden geen gegevens gedeeld met Google en de cookies worden niet gecombineerd met andere Google diensten. Www.chronischzorgnet.nl houdt zich bij de verwerking aan de privacywetgeving.

De website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

• het IP-adres van de internetaanbieder, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;

• de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);

• vanaf welke pagina je op www.chronischzorgnet.nl bent terechtgekomen;

• wanneer en hoe lang je www.chronischzorgnet.nl bezoekt;

• welke pagina's op www.chronischzorgnet.nl je bekijkt.

 

 

Type 3
Www.chronischzorgnet.nl gebruikt diensten van derden om verdere gegevens over bezoekers te vergaren. Deze diensten plaatsen tracking cookies wanneer de bezoeker daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Geen persoonsgegevens
Cookies die www.chronischzorgnet.nl gebruikt bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om iemand te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot een persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor jouw privacy.

Heb je bezwaar tegen cookies?
Als je de website www.chronischzorgnet.nl gebruikt, ga je automatisch akkoord met het plaatsen van cookies van type 1 en 2. Voor type 3 cookies dien je expliciet toestemming te geven.

Wil je cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van je browser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vind je op de website www.waarschuwingsdienst.nl.

Rechten
We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken.

Recht op inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid
Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen.
Hiervan zal sprake zijn als:

• wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

• jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of

• jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

• er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of

• wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of

• jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wilt opvragen.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens jou toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Stichting Chronisch ZorgNet
p/a Catharina-ziekenhuis
Afd. Heelkunde, sectie Vaatchirurgie
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
Tel: 040-2398764
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur
Email: info@chronischzorgnet.nl

Klacht
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.